Nieuws

Controleacties van de fiscus (30 June 2019)

BRON: Federale Overheidsdienst Financiën

Net als de voorbije jaren wil de FOD Financiën op een transparante manier over verschillende controleacties communiceren die gepland of gaande zijn. Ze willen er de belastingplichtigen toe aanzetten om hun fiscale verplichtingen correct na te komen:

Net als de voorbije jaren willen we op een transparante manier over verschillende controleacties communiceren die gepland of gaande zijn. We willen u er inderdaad toe aanzetten om uw fiscale verplichtingen correct na te komen.

Zo heeft u een beter idee van de kans dat u een fiscale controle zult krijgen of een vraag om inlichtingen van ons zult ontvangen.

U bent een particulier

U loopt ondermeer een hoger risico op een controle of we zullen u vragen om ons bijkomende inlichtingen of documenten te bezorgen als:

 • u aanspraak maakt op de aftrek van een onderhoudsgeld met name als u dat overschrijft naar het buitenland,

 • u als bedrijfsleider werkelijke beroepskosten heeft afgetrokken,

 • u de inkomsten uit de verhuur van een onroerend goed, waarvan u eigenaar bent in België en dat door uw huurder voor professionele doeleinden wordt gebruikt, niet correct heeft aangegeven,

 • u uw belastingaangifte niet heeft ingediend ondanks de verstuurde herinnering. U zult dan het voorwerp uitmaken van een nazicht. We zullen bijzondere aandacht besteden aan uw situatie als u regelmatig nalaat uw aangifte in te dienen.

 

U vertegenwoordigt een onderneming

Uw onderneming loopt ondermeer een hoger risico op een controle als:

 • zij de verschuldigde bedrijfsvoorheffing niet heeft ingehouden op de bezoldigingen die zij heeft betaald aan haar buitenlandse werknemers die in België gedetacheerd zijn voor een periode langer dan 183 dagen per jaar,

 • haar omzet abnormaal lijkt in verhouding tot de omzet van ondernemingen die zich in een gelijkaardige situatie bevinden, of evolueert in een a priori abnormale verhouding volgens diverse door de administratie gekende parameters,

 • zij de grens van 80 % voor de fiscale aftrek van de bedragen gestort voor een aanvullend pensioen niet heeft gerespecteerd,

 • zij een vrijgestelde reserve heeft gevormd voor risico’s en kosten,

 • er een onregelmatigheid wordt vastgesteld in het aangegeven bedrag van de compenseerbare vorige verliezen,

 • zij geen belastingaangifte heeft ingediend ondanks de verstuurde herinnering. Uw onderneming zal dan het voorwerp uitmaken van een nazicht. We zullen bijzondere aandacht besteden aan de situatie van uw onderneming als zij regelmatig nalaat de aangifte in te dienen.

We willen een gelijke behandeling garanderen. Daarom selecteren we de particulieren en de ondernemingen op basis van indicatoren die wijzen op een groter fiscaal risico. Voor de particulieren kan de geautomatiseerde behandeling van de aangifte leiden tot een selectie voor het nazicht van eventuele onregelmatigheden. Naast deze specifieke aandachtspunten voeren wij uiteraard nog andere controles uit van de fiscale situatie van de particulieren en de ondernemingen.

 
| permalink | printversie |

 

Voorafbetalingen aanslagjaar 2020 (01 April 2019)

Vanaf AJ2020 is het rekeningnummer gewijzigd

De voorafbetalingen bestemd voor het aanslagjaar 2020 (inkomsten van 2019) moeten zowel wat de ondernemingen (met een afsluiting van het boekjaar op 31/12) als wat de particulieren betreft, worden uitgevoerd op een nieuw rekeningnummer: BE61 6792 0022 9117van het Inningscentrum – Dienst Voorafbetalingen.

Wijziging gestructureerde mededeling

De gestructureerde mededeling voor natuurlijke personen en de zelfstandigen die voorheen hun nationaal nummer gebruiktenvoor de identificatie van hun voorafbetalingen wordt gewijzigd voor het aanslagjaar 2020. De betaaluitnodigingen voor de voorafbetalingen die vanaf het aanslagjaar 2020 verstuurd worden, zullen melding maken van deze nieuwe gestructureerde mededeling. Voor ondernemingen en zelfstandigen die het KBO-nummer als referentie gebruikten verandert er niets aan de gestructureerde mededeling.

Ter info hierbij nog het overzicht van de vastgestelde termijnen waarbinnen de voorafbetalingen moeten worden uitgevoerd. (Inkomsten 2019 - Aanslagjaar 2020):

 • VA1 - woensdag 10 april 2019
 • VA2 - woensdag 10 juli 2019
 • VA3 - donderdag 10 oktober 2019
 • VA4 - vrijdag 20 december 2019

voor meer info zie ook practicali.be

 
| permalink | printversie |

 

UBO register: Online beschikbaar sinds oktober 2018 (26 October 2018)

Alle vennootschappen, verenigingen en stichtingen zijn verplicht om informatie over hun uiteindelijke begunstigde(n) aan dit register te verstrekken via hun wettelijke vertegenwoordigers.  Alle personen met zeggenschap in een vennootschap moeten dus in het UBO-register geregistreerd worden. 

De Europese Unie wil dit register inzetten in de strijd tegen de witwaspraktijken en de financiering van het terrorisme.

Het register wordt beheerd door de FOD Financiën en is online beschikbaar sinds 2 oktober.  De vennootschappen hebben de tijd tot 31 maart 2019 om hun gegevens te registreren.

Voor meer informatie kan u hier terecht.

 
| permalink | printversie |

 

Nieuwsarchief


Hier vind je alle nieuwsberichten

BFKS BVBA & evb webdesign © 2018

Disclaimer en Privacy verklaring

Template Design by W3Layouts | site powered by ExpressionEngine 3.5.17